ತರಬೇತಿ ಘಟಕಗಳು
ನಲಿಕಲಿ ಘಟಕಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

01 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 1 ರಿಂದ 22
02 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 25 ರಿಂದ 39
03 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 42 ರಿಂದ 55
04 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 58 ರಿಂದ 82
05 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 85 ರಿಂದ 98
06 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 101 ರಿಂದ 111
07 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 114 ರಿಂದ 136
08 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 139 ರಿಂದ 147
09 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 149 ರಿಂದ 155
10 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 160 ರಿಂದ 167
11 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 170 ರಿಂದ 183
12 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 186 ರಿಂದ 195
13 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 198 ರಿಂದ 215
14 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 218 ರಿಂದ 224
15 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 227 ರಿಂದ 239
16 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 242 ರಿಂದ 257
17 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 260 ರಿಂದ 271
18 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ 274 ರಿಂದ 282
19 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 1 ರಿಂದ 5
20 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 6 ರಿಂದ 10
21 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15
22 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 16 ರಿಂದ 20
23 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25
24 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30
25 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 31 ರಿಂದ 34
ಬಹುವರ್ಗ ಬೋದನೆ
ಇತರೆ

Last Modified on 19/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com