ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು / ದರಪಟ್ಟಿ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

99 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ TV, Camera, microphone ಮತ್ತು Color Printer ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/03/2022 1320 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
98 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ 3 book scanner ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/03/2022 1320 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
97 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ 02 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/02/2022 558 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
96 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ printer catridge ಗಳ ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಹೊಸ printer ಗಳ catridge ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2022 577 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
95 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2022 857 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
94 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ಥಿ‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2022 518 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
93 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/01/2022 520 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
92 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಜುಲೈ ಮಾಹೆವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 21/01/2022 1095 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
91 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಜೂನ್ ಮಾಹೆವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 05/01/2022 1113 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
90 ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮೈಸೂರು ರವರು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/12/2021 1193 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
89 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/10/2021 628 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
88 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ network point ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/10/2021 721 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
87 ಪ್ರೊ.ಎಂ ಆರ್‌ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿರವರ 18 ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 13/10/2021 1547 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
86 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ Basement ಗೆ Aluminium Partition ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/09/2021 734 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
85 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 'Catering' ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/09/2021 1066 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
84 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/09/2021 1531 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
83 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ Krishna Studio ದ 10 KVA UPS ಗೆ 42 AH Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 18/09/2021 506 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
82 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 10 KVA UPS ಗೆ SMF Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/09/2021 736 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
81 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 'Water Filter' ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/09/2021 736 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
80 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 'Catering' ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/09/2021 1001 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
79 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ Lift ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು AMC ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/08/2021 325 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
78 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/07/2021 621 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

77 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Telephone instrument, Digital key Telephone FT-20 & Concord ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 25/02/2021 308 KB Kannada pdf
76 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 50 office Chairs ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1466 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
75 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 4 executive chairs ಮತ್ತು 16 officers chairs ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1553 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
74 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ studio ಚಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಕುರಿತು e-tender ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1032 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
73 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Biometric Face ID ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2021 1568 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
72 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Tube light ಮತ್ತು Fans ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 29/01/2021 722 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
71 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 20 AIO ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (retender) 29/01/2021 1460 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
70 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 2 Laser printer ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 29/01/2021 1427 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
69 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 20 AIO ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 19/01/2021 1457 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
68 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ 5 KVA UPS ಗೆ Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/01/2021 696 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
67 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಆರ್ಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ CPU ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/01/2021 3190 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
66 ನಾಮಫಲಕ ಮತ್ತು Tags ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/01/2021 64 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
65 Proceedings of the TAP meeting on 28/10/2020 24/12/2020 42091 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
64 ಜನವರಿ2021 ರಿಂದ ಜೂನ್‌ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/12/2020 95 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
63 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 22/12/2020 337 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
62 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಆರ್ಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ CPU ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/12/2020 101 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
61 ಇ-ಟೆಂಡರ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 242 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 03/10/2020 1677 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
60 "ಸಂವೇದ" ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಸಮಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್‌ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ( ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್ ) 24/09/2020 330 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
59 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡಿಯೋವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್) 25/08/2020 356 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
58 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಯುಪಿಎಸ್‌ ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/08/2020 57 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
57 Recording ಮತ್ತು editing ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/07/2020 691 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
56 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Laser printer cadridge refill ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/06/2020 57 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
55 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/06/2020 59 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
54 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2020 96 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
53 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/06/2020 43 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

52 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Tally software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/01/2020 1640 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
51 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/10/2019 56 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
50 ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥಿತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/10/2019 53 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
49 ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥಿತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/08/2019 54 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
48 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19/08/2019 ರಂದು 11.00 AM ಘಂಟೆಗೆ 06/08/2019 92 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
47 Quotation called for Supplying food for training 03/08/2019 53 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
46 Quotation for SSL certificate 30/07/2019 451 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
45 TAP Proceedings 13/05/2019 6/06/2019 935 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
44 2 KVA UPS ಎರಡು ಘಂಟೆ battery backup ಅನ್ನು SIT studio ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 2/05/2019 77 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

43 TAP Proceedings 10/08/2018 29/03/2019 5299 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
42 TAP Proceedings 06/06/2018 29/03/2019 985 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
41 TAP Proceedings 20/09/2017 29/03/2019 666 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
40 TAP Proceedings 19/11/2016 29/03/2019 612 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
39 55 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ antivirus ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/12/2018 2303 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
38 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17/12/2018 ರಂದು 3.30 ಘಂಟೆಗೆ 07/12/2018 89 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
37 LMS website security audit ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/11/2018 448 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
36 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ CCTV ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/11/2018 50 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
35 ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 10/10/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
34 ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/10/2018 507 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
33 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 10/10/2018 ರಂದು 3.00 ಘಂಟೆಗೆ 5/10/2018 99 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
32 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ buyback ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 14/09/2018 59 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
31 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 4/09/2018 49 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
30 Samsung ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/07/2018 291 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
29 Quotation called for DSERT web site security audit 3/07/2018 32 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
28 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಳೆಯ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/06/2018 412 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
27 DSERT ಯು NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ 34 ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗು DSERTಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20/06/2018
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

26 1000 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/03/2018
25 L2 manegable switch ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 13/03/2018 31 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
24 ಹೊಸದಾಗಿ Airconditioner ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 12/03/2018 32 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
23 ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
09/02/2018 21 KB
43 KB
ಕನ್ನಡ
ಆಂಗ್ಲ
ಪಿಡಿಎಫ್
22 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
21 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಲಾವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2018 31 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
20 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018 37 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
19 ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
18 ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 750 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು|| 365 ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಪೊಜೆಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು || ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಗೆ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ equipment ಖರೀದಿಸಲು 26/12/2017
17 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/12/2017 18 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
16 ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/12/2017 19 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
15 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 17/07/2017 88 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
14 ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಮೊಡಮ್ ಕರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 24/06/2017 241 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
13 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ORM ಸಲುವಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 19/07/2017
12 300 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು 30 ಡಯಟ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/06/2017
11 ಮಿನಿ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2017 25 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
10 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/05/2017 22 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
9 ಅ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/04/2017 22 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

8 ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/02/2017 18 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
7 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2017 378 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
6 ಹಳೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಾರಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 06/12/2016 552 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
5 D.EL.Ed assment study ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/08/2016 27 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
4 ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಚಿ ಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 21/07/2016 27 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
3 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಫಿಲಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 21/01/2015 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
2 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 16/01/2015 60 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
1 ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ||ವಿಶೇಷಣಗಳು 20/08/2013 47 KB
34 KB
ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 29/7/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com