ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

SL.NO

REPORTS

1

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ : 4(1)a - ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಶಾಖಾವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಗವಾರು

ಕ್ರ.ಸಂ
ವಿಭಾಗ
A ವರ್ಗ
B ವರ್ಗ
C ವರ್ಗ
D ವರ್ಗ
E ವರ್ಗ
ಒಟ್ಟು
1 OB ಶಾಖೆ
16
0
51
136
77
280
2 ಲೆಖ್ಕ ಶಾಖೆ
0
18
16
2
9
45
3 DIET ಶಾಖೆ
10
70
160
594
25
859
4 ETC ಶಾಖೆ
0
0
101
124
56
281
5 SSA ಶಾಖೆ
6
1
11
2
8
28
6 TE Cell ಶಾಖೆ
0
0
21
53
16
90
2 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 4(1)B

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 2/6/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com