ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.

ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2019 - NTSE || GMAT | SAT-ವಿಜ್ಞಾನ | SAT-ಗಣಿತ | SAT-ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಙಾನ
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2019 - NMMS || GMAT | SAT-ವಿಜ್ಞಾನ | SAT-ಗಣಿತ | SAT-ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ |
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2018 NTSE GMAT || NTSE SAT
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2018 NMMS GMAT || NMMS SAT
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2017 NTSE GMAT & LCT || NTSE SAT
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2017 NMMS GMAT || NMMS SAT
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2015 NTSE SAT ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ |ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |ಇತಿಹಾಸ |ಭೊಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ |ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ |ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು |ಅಂಕ ಗಣಿತ |ಬೀಜಗಣಿತ |ರೇಖಾಗಣಿತ |ಆಂಗ್ಲಾ - (LCT) |
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2015 NTSE GMAT ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಫೈಲ್ 2 |ಫೈಲ್ 3 |ಫೈಲ್ 4 |ಫೈಲ್ 5 |
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2015 NMMS SAT ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ |ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |ಇತಿಹಾಸ |ಭೊಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ |ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ |ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ |ಅಂಕ ಗಣಿತ |ಬೀಜಗಣಿತ |ರೇಖಾಗಣಿತ |
ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ 2015 NMMS GMAT ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಫೈಲ್ 2 |ಫೈಲ್ 3 |ಫೈಲ್ 4 |ಫೈಲ್ 5 |ಫೈಲ್ 6 |ಫೈಲ್ 7 |ಫೈಲ್ 8 |ಫೈಲ್ 9 |
2015 ಸ್ಪರ್ಧಾಕಲಿ NTSE & NMMS ಮುಖಪುಟ
NTSE (GMAT) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು|ಪರಿವಿಡಿ|1 ರಿಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯ| 4 ರಿಂದ 7 ಅಧ್ಯಾಯ| 8 ರಿಂದ 10 ಅಧ್ಯಾಯ| 11 ರಿಂದ 14 ಅಧ್ಯಾಯ| 14B ರಿಂದ 17 ಅಧ್ಯಾಯ| 18 ರಿಂದ 21 ಅಧ್ಯಾಯ| 22 ರಿಂದ 24 ಅಧ್ಯಾಯ
ಕೈ ಪುಸ್ತಕ - 2013 NTSE |GMAT | SAT |*| NMMS ||GMAT | SAT
NTSE/NMMS ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಗಳು

ನವೆಂಬರ್ 2020 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT | SAT|*| NTSE ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | GMAT| SAT|
ನವೆಂಬರ್ 2020 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT| SAT|*| NMMS ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | GMAT| SAT|
ನವೆಂಬರ್ 2019 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT | SAT|*| NTSE ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | GMAT| SAT|
ನವೆಂಬರ್ 2019 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT| SAT|*| NMMS ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | GMAT| SAT|
ನವೆಂಬರ್ 2018 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT | SAT | ನವೆಂಬರ್ 2018 - NTSE ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ||NTSE
ನವೆಂಬರ್ 2018 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT| SAT| ನವೆಂಬರ್ 2018 - NMMS ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು || NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2017 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು | GMAT | LCT | SAT | ನವೆಂಬರ್ 2017 NTSE ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು || NTSE
ನವೆಂಬರ್ 2017 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು | GMAT | SAT | ನವೆಂಬರ್ 2017 NMMS ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು || NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2016 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು -|| NTSE | GMAT | LCT | SAT |*| NMMS | GMAT | SAT || ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು NTSE & NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2015 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು | GMAT | LCT | SAT | ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳುNTSE
ನವೆಂಬರ್ 2015 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು | GMAT | SAT
NTSE & NMMS ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು for 2015 Exam
ನವೆಂಬರ್ 2014 -ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - NTSE |GMAT|SAT|*| NMMS |GMAT|SAT|| ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು NTSE & NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2013 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - NTSE |GMAT| LCT|SAT |*| NMMS |GMAT| SAT || ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು (GMAT & SAT) | NTSE & NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2012 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - NTSE |GMAT|SAT|*| NMMS |GMAT|SAT|| ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು (GMAT & SAT) | NTSE | NMMS
ನವೆಂಬರ್ 2011 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು NTSE & NMMS|GMAT |SAT || ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು NTSE & NMMS(GMAT & SAT)
ನವೆಂಬರ್ 2009 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು NTSE & NMMS | GMAT | SAT || ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು NTSE & NMMS(GMAT & SAT)

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 27/4/2023

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com