ಎನ್ಇಪಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

01 ಸಾರ್ಥಕ್‌ ಭಾಗ - 1 16/10/2021
02 ಸಾರ್ಥಕ್‌ ಭಾಗ - 2 16/10/2021

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

01 Foundational Literacy & Numeracy – Guidelines for Implementation 16/10/2021

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 16/10/2021

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com