ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

29 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆʼ ಉಪಕ್ರಮದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು DSERT Website ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29/03/2023
28 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04/01/2023
27 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22/12/2022
26 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಬಗ್ಗೆ 19/11/2022
25 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ: 27/09/2022 ರವರೆಗೆ 07/10/2022
24 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 07/09/2022 13/09/2022
23 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಹಂತ 1 ಮತ್ತು 2 09/09/2022
22 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 30/07/2022 09/09/2022
21 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 31/05/2022
20 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ-2022-23 ಶಾಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ನಮೂನೆ 18/05/2022
19 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಬ್ರೋಚರ್ 14/05/2022
18 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬ್ರೋಚರ್ 14/05/2022
17 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 14/05/2022
16 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 07/07/2022
15 ವಿಜ್ಞಾನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 14/05/2022
14 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 14/05/2022
13 ಗಣಿತ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/07/2022
12 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ 14/05/2022
11 ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂಗ್ಲಮಾದ್ಯಮ 14/05/2022
10 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 14/05/2022
09 ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ - 10 ನೇ ತರಗತಿ 14/05/2022
08 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು 14/05/2022
07 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ. 14/05/2022
06 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಜ್ಞಾಪನ 14/05/2022
05 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು-ಸುತ್ತೋಲೆ 2 13/05/2022
04 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು- ಸುತ್ತೋಲೆ 1 13/05/2022
03 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು - ಕೈಪಿಡಿ 13/05/2022
02 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ FAQ 05/05/2022
01 ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮʼವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14/03/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ -ಭಾಗ -1 21/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ - ಭಾಗ -2 12/09/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ 23/06/2022
04 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 06/07/2022
05 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
06 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 22/07/2022
07 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/08/2022
08 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ - ಭಾಗ -2 12/09/2022
09 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ -2 22/09/2022
10 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ -2 29/09/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 21/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 21/06/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 12/09/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 21/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ -ಭಾಗ -1 23/06/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ -ಭಾಗ -2 15/10/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 06/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 16/07/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 15/10/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ 06/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 12/08/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 22/09/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 16/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 19/07/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 22/09/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 30/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ -ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 12/08/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 15/09/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 21/06/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 21/06/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 19/07/2022
04 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 11/08/2022
05 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 11/08/2022
06 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 11/08/2022
07 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 12/09/2022
08 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 13/09/2022
09 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 28/07/2022
10 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 29/09/2022
11 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 15/10/2022
12 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಭಾಗ 2 15/10/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಭಾಗ -1 21/06/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 22/06/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 12/09/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ ಭಾಗ - 1 21/06/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ -ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 22/06/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ 2 12/09/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 15/07/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 21/07/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 13/09/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 11/08/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 11/08/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 28/09/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 11/08/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 11/08/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 22/09/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 11/08/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 11/08/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಭಾಗ -2 22/09/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 14/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 18/06/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 18/06/2022
04 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/06/2022
05 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/06/2022
06 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/07/2022
07 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 29/07/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 14/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 17/06/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 21/06/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 14/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 14/06/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 21/06/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 28/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 29/06/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 05/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 05/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 12/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 12/07/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 12/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 16/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 20/07/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 14/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 16/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ -ಗಣಿತ 22/07/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 14/06/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 14/06/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 18/06/2022
04 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/06/2022
05 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 01/07/2022
06 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 06/07/2022
07 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 14/07/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 14/06/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 14/06/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 14/06/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 18/06/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 18/06/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 20/06/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 02/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 06/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 05/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 06/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 14/07/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 15/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ 20/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ -ವಿಜ್ಞಾನ 20/07/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 20/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ- ಗಣಿತ 22/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 01/08/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 17/06/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 21/06/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 22/06/2022
04 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
05 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
06 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 21/07/2022
07 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 21/07/2022
08 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 27/07/2022
09 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 24/08/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 22/06/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 23/06/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 23/06/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ- ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 08/07/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ 14/07/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 16/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 14/07/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 19/07/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 20/07/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 29/07/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 22/08/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 22/08/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 18/08/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 18/08/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 24/08/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 14/06/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 20/06/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 20/06/2022
04 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
05 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
06 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/07/2022
07 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 14/07/2022
08 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 16/07/2022
09 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 21/07/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 20/06/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ 28/06/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 12/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 28/07/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 28/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ 01/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಜ್ಞಾನ 16/07/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 01/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 19/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 27/07/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 29/07/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 21/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 12/08/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 20/08/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ 21/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 22/07/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ 01/08/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/06/2022
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
04 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/08/2022
05 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/06/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 28/06/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 06/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 22/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 01/08/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/08/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ -ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 07/11/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022
02 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/07/2022
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
04 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 11/08/2022
05 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/06/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/06/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 08/07/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/08/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 22/07/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 16/08/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/08/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 14/11/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ -ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022
02 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 06/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
04 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
05 6ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡ 12/08/2022
06 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
07 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 08/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 29/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 29/07/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 29/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/08/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/08/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 05/11/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 05/11/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 07/11/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 14/11/2022
02 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
03 6ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 15/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
04 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
05 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 04/08/2022
06 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
07 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 28/06/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 16/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 22/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 29/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 22/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 29/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 30/07/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ- ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 04/08/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/08/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 05/11/2022
02 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/12/2022
03 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/06/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/06/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/07/2022
04 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/08/2022
05 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/08/2022
06 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
07 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 05/11/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ -ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 28/06/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 08/07/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ -ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 15/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/07/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 14/07/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ -ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 20/07/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 04/08/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 18/08/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/08/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 16/08/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 16/08/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 20/08/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 06/10/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ -ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 06/10/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 07/11/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 14/11/2022
02 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
03 8ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 17/06/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/06/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 02/08/2022
04 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 11/08/2022
05 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/08/2022
06 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
07 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 23/06/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 28/06/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 06/07/2022
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/07/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/07/2022
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 15/07/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 22/07/2022
03 9ನೇ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 16/08/2022
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 04/08/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 12/08/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 25/08/2022
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 27/10/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 14/11/2022
02 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022
03 9ನೇ ತರಗತಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ 19/12/2022

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 29/3/2023

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com