ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

21 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 31/05/2022
20 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ-2022-23 ಶಾಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ನಮೂನೆ 18/05/2022
19 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಬ್ರೋಚರ್ 14/05/2022
18 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬ್ರೋಚರ್ 14/05/2022
17 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 14/05/2022
16 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 14/05/2022
15 ವಿಜ್ಞಾನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 14/05/2022
14 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 14/05/2022
13 ಗಣಿತ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 14/05/2022
12 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ 14/05/2022
11 ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂಗ್ಲಮಾದ್ಯಮ 14/05/2022
10 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 14/05/2022
09 ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ - 10 ನೇ ತರಗತಿ 14/05/2022
08 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು 14/05/2022
07 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ. 14/05/2022
06 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಜ್ಞಾಪನ 14/05/2022
05 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು-ಸುತ್ತೋಲೆ 2 13/05/2022
04 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು- ಸುತ್ತೋಲೆ 1 13/05/2022
03 ಮಳೆಬಿಲ್ಲು - ಕೈಪಿಡಿ 13/05/2022
02 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ FAQ 05/05/2022
01 ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮʼವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14/03/2022


View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 5/7/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com