ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳು Modules


ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ , ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ,ವಿಜ್ಞಾನ,ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಲಿ-ಕಲಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ 30 ದಿನಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.


 • thumbnail

  ಕನ್ನಡ
  Kannada


  • ಭಾಷೆ
  • ಭಾಷೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ
  • ಭಾಷಾ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ
  • ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳು
  • ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ
    ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

 • thumbnail

  ಹಿಂದಿ
  Hindi


  • भाषा के आयाम
  • बहुभाषिकता एवं भाषा‌ई कौशल
  • भाषा सीखने के दृष्टिकोण और
    सिद्धांत, संप्रेषण
  • साहित्य शिक्षण, आकलन और
    मूल्यांकन

 • thumbnail

  ಗಣಿತ
  Mathematics


  • ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ
  • ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ
    ಕ್ರಿಯೆಗಳು
  • ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ
  • ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ
   

 • thumbnail

  ವಿಜ್ಞಾನ
  Science


  • ಜೀವಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ)
  • ಸಂಚಲನಾ- ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲ
  • ಸಮ್ಮಿಲನ - ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು
    ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • “ಧಾತು-ಕಣದೀಪ್ತಿ” - ರಾಸಾಯನಿಕ
    ಬಂಧಗಳು

 • thumbnail

  ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
  SocialScience


  • ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
  • ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ
  • ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ
  • ಸಂವಿಧಾನದಕಲ್ಪನೆ
   
   

 • thumbnail

  ನಲಿ-ಕಲಿ
  Nali-Kali


  • ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡ ನಲಿಕಲಿ-ಸಮಗ್ರ
  • ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡ ನಲಿಕಲಿ-ಕನ್ನಡ
  • ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡ ನಲಿಕಲಿ-ಗಣಿತ
  • ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡ ನಲಿಕಲಿ-ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ