ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ||ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ||ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ||ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

23 ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ 09/02/2018
22 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2018
21 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಲಾವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2018
20 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018
19 ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018
18 ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 750 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು|| 365 ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಪೊಜೆಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು || ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಗೆ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ equipment ಖರೀದಿಸಲು 26/12/2017
17 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/12/2017
16 ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/12/2017
15 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 17/07/2017
14 ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಮೊಡಮ್ ಕರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 24/06/2017
13 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ORM ಸಲುವಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 19/07/2017
12 300 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು 30 ಡಯಟ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/06/2017
11 ಮಿನಿ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2017
10 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/05/2017
9 ಅ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/04/2017
8 ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/02/2017
7 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2017
6 ಹಳೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಾರಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 06/12/2016
5 D.EL.Ed assment study ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/08/2016
4 ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಚಿ ಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 21/07/2016
3 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಫಿಲಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 21/01/2015
2 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 16/01/2015
1 ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ||ವಿಶೇಷಣಗಳು 20/08/2013

Last Modified on 9/2/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert-ka@nic.in