ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಯುಪಿಎಸ್‌ ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು / ದರಪಟ್ಟಿ
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

59 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡಿಯೋವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್) 25/08/2020
58 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಯುಪಿಎಸ್‌ ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/08/2020
57 Recording ಮತ್ತು editing ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/07/2020
56 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Laser printer cadridge refill ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/06/2020
55 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/06/2020
54 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2020
53 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/06/2020
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

43 TAP Proceedings 10/08/2018 29/03/2019
42 TAP Proceedings 06/06/2018 29/03/2019
41 TAP Proceedings 20/09/2017 29/03/2019
40 TAP Proceedings 19/11/2016 29/03/2019
39 55 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ antivirus ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/12/2018
38 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17/12/2018 ರಂದು 3.30 ಘಂಟೆಗೆ 07/12/2018
37 LMS website security audit ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/11/2018
36 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ CCTV ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/11/2018
35 ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 10/10/2018
34 ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/10/2018
33 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 10/10/2018 ರಂದು 3.00 ಘಂಟೆಗೆ 5/10/2018
32 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ buyback ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 14/09/2018
31 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 4/09/2018
30 Samsung ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/07/2018
29 Quotation called for DSERT web site security audit 3/07/2018
28 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಳೆಯ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/06/2018
27 DSERT ಯು NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ 34 ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗು DSERTಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20/06/2018
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

26 1000 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/03/2018
25 L2 manegable switch ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 13/03/2018
24 ಹೊಸದಾಗಿ Airconditioner ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 12/03/2018
23 ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ 09/02/2018
22 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2018
21 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಲಾವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2018
20 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018
19 ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018
18 ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 750 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು|| 365 ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಪೊಜೆಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು || ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಗೆ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ equipment ಖರೀದಿಸಲು 26/12/2017
17 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/12/2017
16 ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/12/2017
15 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 17/07/2017
14 ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಮೊಡಮ್ ಕರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 24/06/2017
13 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ORM ಸಲುವಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 19/07/2017
12 300 ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು 30 ಡಯಟ್ ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/06/2017
11 ಮಿನಿ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2017
10 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/05/2017
9 ಅ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/04/2017

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 28/8/2020

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com