ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

23 ಎಜ್ಯುಸ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
22 ಜೆರಾಕ್ಸ ಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ
21 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರ ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ‍ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ
20 Quotation called for Scanning of OMR Sheets - SSA
19 ಸ್ಪಂದನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ‍ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ
18 ಸ್ಪಂದನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ತರಬೇತಿ ಬ್ರೋಚರ್ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ
17 Quotation called for Teacher Training Management System(TMS) software Technical audit||Specification
16 Priniting and supply of computer text books 1571 ICT -2 Government High schools - last date 31/08/2013 17:00:00
15 Printing and supply of CCE URDU materials to Government and Aided urdu medium schools(SEEU) - last date 10/09/2013 16:30:00
14 Re-tender called for printing and supply of Urdu Nali-Kali training manual to 30 districts(NTSE) - last date 27/07/2013
13 E-Tender called for EDUSAT ROTs operationalised, repairs and AMC
12 Re-tender called for providing services of guidance and counselors - last date for submission of e-tender is 22nd Nov 2012
11 Coconut auction to be held on 25th August 2012 in DSERT at 11.30 AM
10 Tender called for printing & supply of Banuli bookS 2012-13
09 Quotation called for printing & distribution of Radio Schedule 2012-13
08 Quotation called for Printing and Supply of Radio Time Table
07 Quotation called for printing & distribution of edusat handbook
06 Amendments to Tender Called for Security and House keeping etc.,
05 Tender Called for Security and House keeping etc.,
04 Quotation called for Upgradation of Audio Studio equipments
03 Quotation called for Record room Rack and other related materials
02 Tender Cancelled for Housekeeping, security,gardening & electrical maintenance
01 Quotation called for Audio Video power Distribution amplifier
ಮೇಲೆ| ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು