ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

SL.NO

REPORTS

1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ4(1)A |4(1)B
2 ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟ್
3 DSERT-Surrender 2012-13 to 2014-15
ಮೇಲೆ| ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು