NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು KSEEB (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ) ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ e-mail: ksqaacbangalore@gmail.com, kqaacbengaluru@gmail.com. Website : http://kseeb.kar.nic.in/ Phone Number : 080-23341615 / 235662283 / 29720300 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. || ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ NTSE stage-II ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ – 2019
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು KSEEB (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ) ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ e-mail: ksqaacbangalore@gmail.com, kqaacbengaluru@gmail.com. Website : http://kseeb.kar.nic.in/ Phone Number : 080-23341615 / 235662283 / 29720300 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ NTSE stage-II ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ – 2019
Nov 2018 NMMS Block wise provisional list
ನವೆಂಬರ್ 2018 - NTSE ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT | SAT|*|
ನವೆಂಬರ್ 2018 - NMMS ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು || GMAT| SAT
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು 2018 ||ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ.|| ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ 2018 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ.(GMAT) || ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. .ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ 2018 ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) || ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2017 || ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. | ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್. 2ನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ2018 ರಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 2017 - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | LCT | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*|
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ ( GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ 2017 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ.(GMAT) ಮತ್ತು LCT || ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. .ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ 2017 ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) || ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ./ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನವೆಂಬರ್ 2016 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು -|| ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | LCT | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*|
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. & ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2015
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2015
ನವೆಂಬರ್ 2015 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | LCT | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*| ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
2015 ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. - ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ |ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |ಇತಿಹಾಸ |ಭೊಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ |ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ |ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು |ಅಂಕ ಗಣಿತ |ಬೀಜಗಣಿತ |ರೇಖಾಗಣಿತ |ಆಂಗ್ಲಾ - (LCT)
2015 ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. - ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಫೈಲ್ 2 |ಫೈಲ್ 3 |ಫೈಲ್ 4 |ಫೈಲ್ 5 |
2015 ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. - ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಫೈಲ್ 1 |ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ |ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |ಇತಿಹಾಸ |ಭೊಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ |ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ |ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ |ಅಂಕ ಗಣಿತ |ಬೀಜಗಣಿತ |ರೇಖಾಗಣಿತ
2015 ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. - ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) ಕೈ ಪುಸ್ತಕ |ಪೈಲ್ 1 |ಫೈಲ್ 2 |ಫೈಲ್ 3 |ಫೈಲ್ 4 |ಫೈಲ್ 5 |ಫೈಲ್ 6 |ಫೈಲ್ 7 |ಫೈಲ್ 8 |ಪೈಲ್ 9
2015 ಸ್ಪರ್ದಾಕಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಮುಖಪುಟ
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 2014 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. |ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)|ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)|*|
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. |ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)|ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. (GMAT) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು |ಪರಿವಿಡಿ|1 ರಿಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯ| 4 ರಿಂದ 7 ಅಧ್ಯಾಯ| 8 ರಿಂದ 10 ಅಧ್ಯಾಯ| 11 ರಿಂದ 14 ಅಧ್ಯಾಯ| 14B ರಿಂದ 17 ಅಧ್ಯಾಯ| 18 ರಿಂದ 21 ಅಧ್ಯಾಯ| 22 ರಿಂದ 24 ಅಧ್ಯಾಯ
ನವೆಂಬರ್ 2013 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. |ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)| LCT|ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*|
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. |ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)| ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು (ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)ಮತ್ತು ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)) | ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ಕೈ ಪುಸ್ತಕ - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. |ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*|
ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ||ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನವೆಂಬರ್ 2012 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)|ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) |*| ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.|ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT)|ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು (ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) ಮತ್ತು ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT)) | ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. | ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
ನವೆಂಬರ್ 2011 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. & ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.|ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. & ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.(ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) ಮತ್ತು ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT))
ನವೆಂಬರ್ 2009 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. & ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. | ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) | ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT) ||
ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. & ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.(ಸಾ.ಬೌ.ಸಾ.ಪ(GMAT) ಮತ್ತು ವ್ಯಾ.ಪ.ಪ (SAT))
ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ./ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಗಳು

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 19/8/2019

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com