ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ dpi.dsert-ka@nic.in
2 ಕೆಂಚೇಗೌಡ, ಎನ್ (i/c) ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ jd.dsert-ka@nic.in
3 ಕೆಂಚೇಗೌಡ . ಎನ್ , ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ddte.dsert-ka@nic.in
4 ಅನಿತ .ವಿ.ನಜರೆ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ddetc.dsert-ka@nic.in
5 ಶ್ರೀದರ, ಎ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ssa.dsert-ka@nic.in
6 ಮಂಜುನಾ‍ಥ್. ಆರ್., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ ict2.dsert-ka@nic.in
7 ಭಾನುಮತಿ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ diet.dsert-ka@nic.in
8 ಅಂಜಲಿನ ಕೃಸ್ಟಿನ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ diet.dsert-ka@nic.in
9 ವಿಮಲ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಘಟಕ seeu.dsert-ka@nic.in
10 ಗೀತ.ಕೆ.ಜಿ., ಹಿ.ಸ.ನಿ evg.dsert-ka@nic.in
11 ಖಾಲಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , dsert.ka@nic.in
12 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ dsert.kar@nic.in
13 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಎಮ್.ವಿ., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ ntse.dsert-ka@nic.in
14 ರಂಗಧಾಮಪ್ಪ ಸಿ., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ded.dsert-ka@nic.in
15 ಧಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ.ಎಂ.ಎನ್., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ ict1.dsert-ka@nic.in
16 ಗಿರಿಜ ,ಬಿ.ಹೆಚ್., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ msp.dsert-ka@nic.in
17 ಬೈಲಾಂಜನಪ್ಪ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , State Institute of Science sis.dsert-ka@nic.in
18 ಉಷಾ, ಎಂ.ಡಿ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎಜುಸಾಟ್ edusat.dsert-ka@nic.in
19 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು adpi.dsert-ka@nic.in
20 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) adpi.dsert-ka@nic.in
21 ಸುರೇಶ್.ಎನ್., ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐ.ಸಿ.ಟಿ dsert.kar@nic.in
ಮೇಲೆ| ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು