ಡಿ.ಇಡಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಡಿ.ಇಡಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ :


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಡಿ.ಇಡಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.2 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಡಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಕಿರಿಯ / ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 36 ದಿನಗಳ ನಿಕಟ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, 36 ದಿನಗಳ ನಿಕಟ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಆರ್.ಐ.ಇ. ನೀಡಿದ ವರದಿ ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.-2005 ಹಾಗೂ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ.- 2009 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009 ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 2/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert@gmail.com