ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ


ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಶಾಖೆಯು ಸೇವಾ ನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಾಮಗ್ರಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಯಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ನೂತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 8.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2.79 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 18/6/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com