ಡಯಟ್ ಶಾಖೆ

ಡಯಟ್ ಶಾಖೆ :


ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಿಂದ ಬಂದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಿಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಡಯಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 45,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಿಂದಿ, ಭೂಗೋಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಗಳ ಮೂಲಕ 2012-13 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,200 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಇ-ವಿದ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆರವಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಡಯಟ್ ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು / ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಸರ್ ಎಂಬ 1 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ., ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ., ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಇ.ಸಿ.ಒ.ಗಳಿಗೆ ಇ-ವಿದ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆ. ಇ-ವಿದ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಇ-ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಗಳಿಗೆ) ಇವುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ : ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಇ.ಗಳ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಯಟ್ ಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿವೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011-12 ಮತ್ತು 2012-13 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಡಯಟ್ ಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 2/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert@gmail.com