ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ :

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ :

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನರಹಿತ ಒಟ್ಟು
ಡಿ.ಇಡಿ.ಕಾಲೇಜು 30 ಡಯಟ್ ಗಳು
15 ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಗಳು ==> 45
40 878 963
ಬಿ.ಇಡಿ.ಕಾಲೇಜು 6 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಗಳು
1 (ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿ.ಇಡಿ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)
2 (ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ)
44 332 375

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತ, ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 2/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com