ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Social Science

ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸೋಲು-ಗೆಲವು ಹಾಗೂ ಅವರ ವೈಭವದ ಜೀವನ, ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸವೇ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲವೇ? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವದರಿಂದ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನು ಲಾಭವಿದೆ? ಇತಿಹಾಸ ನಿಂತ ನೀರು, ಅದು ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ? ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೆ? ಇತಿಹಾಸವು ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾ? ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದದ ನಡುವೆಯು ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವದು ಹೇಗೆ? ಈ ತರಹದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Social Science

ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂಗೋಳ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆ? ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಏಕೆ? ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಜಕೀಯವೇನಿದೆ? ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗಬೇಕೆ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ, ಸಂಶೋದಿಸಿ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೆಲ್ಲಿವೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Social Science

ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ

ಭೂಪಟ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮತ್ತಲಿನ ಶಾಲೆ, ಮನೆ, ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದಿಕ್ಕು, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೇತಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೇಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದವರು ಏಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ? ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣವೆಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪಟಗಳನ್ನು ಓದುವದು ಮತ್ತು ರಚಿಸುವದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೌಶಲವೆಂದು ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲವೆ? DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Social Science

ಸಂವಿಧಾನದಕಲ್ಪನೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ Responsible, Productive and caring human beingನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುವದಿಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಬವವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆಯಲ್ಲವೆ? ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆಯೇ? ಸಂವಿಧಾನದ ಸಿದ್ದಾಂತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

> View Next: ನಲಿ-ಕಲಿ