ಕನ್ನಡ

ಭಾಷೆ

ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೇ ಸುಗಮಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದಾಯಿತಲ್ಲವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟರೆ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಸೀಮಿತ ಅಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅದು ಅಲೋಚನೆಯ ಸಾಧನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ “ಭಾಷೆ” ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾಷೆ ಎಂದರೇನು? ಭಾಷೆ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಲೋಚನೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ

ಭಾಷೆಯು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಜೀವದ್ರವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾಷೆ ಎಂದಾಗ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷಾ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ

ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರುವ, ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ, ತನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಜ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ, ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೇ ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಮಗು ಪುನಃ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?. ಮಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದುವರಿದು ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ? ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತದ್ದೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವೆರೆಡರ ನಡುವಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಂದೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ (Update) ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸುಗಮಕಾರರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳು

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೇ?. ಭಾಷಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂಶಗಳ ಪರಿಣತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ಬಹುಮುಖಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿಷದೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಿಸಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಹಾಗೂ ಭಾಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಹಿಗನಂತೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಾವೀನ್ಯಯುತವಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥವಾಗಿರುವ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ, ಆವಿಷ್ಕಾರಶೀಲ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳ ಪರಿಣತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುವುದೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಜೀವಾಳ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಕನ್ನಡ

ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಗು ಕಲಿಯಲು ಸಮರ್ಥ? ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸಮಗ್ರ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ (Whole Language Approach)ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ‘ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕಲಿತು ಮರೆಯಲ್ಕೆ’ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

> View Next: ಹಿಂದಿ